Komunikat nr 37 – podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków 2019

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

W dniu 17 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Sekcji Audio Engineering Society. Przedyskutowano bieżącą działalność Sekcji oraz podjęto kilka ważnych dla funkcjonowania sekcji decyzji. Jednogłośną decyzją członków przedłużono kadencję obecnego zarządu na lata 2019-2021, wprowadzając niewielkie zmiany. W chwili obecnej skład Zarządu PS AES przedstawia się następująco:

Prezydium zarządu

Piotr Kleczkowski – Przewodniczący

Radosław Smoliński – Wiceprzewodniczący

Bartłomiej Chojnacki – Sekretarz

Dorota Czopek – Skarbnik

Członkowie zarządu

Andrzej Białczyk

Tomasz Dziedzic

Jarosław Gretkierewicz

Maurycy Kin

Ewa Łukasik

Alicja Wieczorkowska

Komisja rewizyjna

Andrzej Brzoska

Stefan Brachmański

Andrzej Miśkiewicz

Sąd koleżeński

Tadeusz Fidecki

Bożena Kostek

Przemysław Plaskota

Walne Zgromadzenie po szczegółowej dyskusji podjęło rekomendowaną przez Zarząd PS AES decyzję o zmianie systemu finansowania. Od roku 2020 PS AES nie będzie przyjmować składek bezpośrednio od członków, którzy w większości będą przedłużać członkostwo na stronie AES. Polska Sekcja będzie otrzymywać od Centrali subwencję na pokrycie kosztów działalności. Sekcja zachowuje autonomię w zakresie pozyskiwania członków wspierających. Szczegóły nowego systemu finansowania podajemy w zakładce „Składki”:  http://aes.org.pl/skladki/

Zmiana systemu finansowania jest wynikiem sugestii centrali AES, ale również dostrzeganych przez Członków i Zarząd wad obecnego systemu. Realne dochody PS AES ze składek członków indywidualnych stały się bardzo niskie, a jednocześnie procedura przekazywania wpłat do Centrali bywała zawodna. Nowe zasady zostały przez WZ uchwalone jednogłośnie.

Walne Zgromadzenie przedyskutowało również organizację konferencji ISSET2020. Zakończeniem długiej dyskusji było głosowanie, w którym WZ podjęło decyzję o rezygnacji z organizacji konferencji ISSET w roku 2020, w celu utrzymania dwuletniego rytmu konferencji powiązanych z Walnymi Zgromadzeniami Członków PS AES, oraz ze względu na zaplanowaną już na ten rok konferencję Nowości w Technice Audio i Video 2020 we Wrocławiu. Więcej informacji na temat konferencji ISSET2021 przekażemy w przyszłym roku.

Wielu uczestników dyskusji podkreślało potrzebę zbliżenia PS AES do profesjonalnej branży audio w Polsce. Przedyskutowano wiele możliwych form zwiększenia widoczności Sekcji w branży za pośrednictwem kanałów Social Media oraz możliwych do zorganizowania wydarzeń, także możliwości obejmowania patronatów nad wydarzeniami branżowymi. Zawiązano grupę inicjatywną, mającą zająć się zbadaniem możliwości PS AES w zakresie zwiększenia widoczności naszego Stowarzyszenia w Polsce. Więcej informacji prześlemy w kolejnym komunikacie, osoby zainteresowane zaangażowaniem się w działalność PR dla Polskiej Sekcji AES zapraszamy do kontaktu.

W imieniu zarządu dziękuję wszystkim obecnym za przybycie na tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków PS AES. O realizacji jego postanowień i bieżącej aktywności sekcji będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 37 – podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków 2019 została wyłączona

Komunikat nr 36 – proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Szanowni Państwo,

Zarząd PS AES przedstawia proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków PS AES, zaplanowanego na 17 czerwca 2019 o godzinie 15:00 w studio sztuki, sala C5, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86
w Warszawie:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od października 2017 roku do czerwca 2019 roku.
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES.
 10. Wybory nowych władz PS AES.
 11. Przedstawienie wstępnie uzgodnionych z Centralą AES zmian w systemie finansowania PS AES.
 12. Dyskusja nad zasadami nowego finansowania PS AES i ewentualne podjęcie uchwały.
 13. Omówienie planów Sekcji na najbliższe lata
 14. Dyskusja na pozostałe tematy, wolne wnioski i przyjęcie uchwał.
 15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz Zarządu PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 36 – proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków została wyłączona

Komunikat nr 35 – Walne Zgromadzenie Członków w roku 2019

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES!

Zarząd Główny Polskiej Sekcji Audio Engineering Society zaprasza wszystkich członków PS AES na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 17. czerwca br. o godzinie 15:00 w Warszawie, w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, budynek C, sala C5 – studio sztuki.

Z poważaniem,
Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 35 – Walne Zgromadzenie Członków w roku 2019 została wyłączona

Komunikat nr 34 – konferencja ISSET 2020

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES,

Zarząd Polskiej Sekcji Audio Engineering Society informuje, że z powodów logistycznych i organizacyjnych Sympozjum ISSET XVIII w Bydgoszczy, zaplanowane na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków, zostało przełożone na rok następny i odbędzie się w 2020 roku we Wrocławiu.

W tym roku, zgodnie ze Statutem PS AES, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków, wstępnie planowane na drugą połowę czerwca. O szczegółach powiadomimy Państwa niezwłocznie.

Z poważaniem,

Bartłomiej Chojnacki

Sekretarz PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 34 – konferencja ISSET 2020 została wyłączona

Komunikat nr 33 – wysokość składek w 2019 roku

Szanowni Państwo, Członkowie PS AES

w związku z decyzją zarządu z dnia 7 grudnia 2018 informujemy, że wysokość składek członkowskich Polskiej Sekcji Audio Engineering Society za rok 2019 ulega zmianie w stosunku do ubiegłorocznych:
– 300 PLN (opłata za członkostwo zwyczajne)
– 90 PLN (opłata za członkostwo studenckie)

Uprzejmie prosimy o wpłacanie składek w na konto Polskiej Sekcji AES.

W ramach tej kwoty przysługuje dostęp do Journala AES on-line oraz do zasobów AES E-Library. Wersję papierową miesięcznika JAES otrzymają członkowie, którzy dodatkowo wpłacą 60 USD bezpośrednio do Centrali AES.

Zarząd PS AES

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Komunikat nr 33 – wysokość składek w 2019 roku została wyłączona