Polska Sekcja AES

Audio Engineering Society (AES) jest międzynarodowym stowarzyszeniem inżynierii dźwięku o zasięgu światowym, zrzeszającym osoby zawodowo związane z techniką foniczną (audio), ale też studentów uczelni technicznych i muzycznych takich specjalności, jak elektroakustyka, multimedia, reżyseria dźwięku, itp., oraz sympatyków i hobbystów techniki fonicznej. Stowarzyszenie umożliwia członkom i twórcom niezrzeszonym m. in. poznanie najnowszych osiągnięć z zakresu techniki fonicznej, prezentację swoich osiągnięć oraz uzyskanie wsparcia dla inicjatyw o znaczeniu rozwojowym.

Stowarzyszenie powstało 11 marca 1948 roku w Nowym Jorku na inżynierskim spotkaniu poświęconym wysokojakościowej reprodukcji dźwięku. Od ponad 60 lat wnosi ogromny wkład w rozwój techniki fonicznej. Obecnie oprócz przewodniczącego, zastępców ds. różnych regionów świata oraz typowych jednostek administracyjnych, w skład struktury organizacyjnej AES wchodzą m. in. Rada techniczna, 22 Komitety techniczne, takie jak Acoustics & Sound Reinforcement, Advisory Group on Regulations, Archiving, Restoration and Digital Libraries, Audio Forensics, Audio for Games, Audio for Telecommunications, Audio Recording & Mastering Systems, Automotive Audio, Coding of Audio Signals, Electromagnetic Compatibility, Hearing and Hearing Loss Prevention, High-Resolution Audio, Human Factors in Audio Systems, Loudspeakers & Headphones, Microphones & Applications, Network Audio Systems, Perception & Subjective Evaluation of Audio, Semantic Audio Analysis, Signal Processing, Spatial Audio (Formerly Multichannel), Studio Practices & Production, Transmission & Broadcasting). Ponadto funkcjonuje Komitet Standaryzacyjny z czterema podkomitetami, w skład których wchodzą odpowiednie grupy robocze. Aktualnie stowarzyszenie liczy ponad 15 tys. członków, zgrupowanych w ponad 110 sekcjach (łącznie z sekcjami studenckimi), w ośmiu rejonach rozlokowanych na całym świecie. Siedziba główna stowarzyszenia znajduje się w Nowym Jorku.

AES prowadzi szeroką działalność naukową, normalizacyjną, wydawniczą i wystawienniczą. Przyznaje również nagrody i wyróżnienia za szczególny wkład w rozwój techniki i technologii audio, dorobek publikacyjny i zasługi dla stowarzyszenia. Dwa razy w roku organizuje dwie duże konferencje proaudio zwane konwencjami, jedną w Europie (wiosenną) i drugą w Stanach Zjednoczonych (jesienną), połączone z wystawami sprzętu audio. Kilkudniowe konwencje, podczas których są prezentowane referaty techniczne i odbywają się tzw. warsztaty, są także miejscem spotkań doświadczonych inżynierów audio różnych specjalności z całego świata. W obradach, dyskusjach i spotkaniach, umożliwiających nawiązanie bezpośrednich kontaktów licznie biorą również udział studenci kierunków związanych z techniką foniczną. AES organizuje także dwie konferencje regionalne (japońską i australijską) o charakterze lokalnym oraz międzynarodowe konferencje tematyczne. Można powiedzieć, że od chwili powstania AES stało się globalnym forum techniki audio. Wydaje wiele różnych publikacji, w tym od 1953 roku Journal of the Audio Engineering Society (dotychczas 58 woluminów, 10 numerów rocznie) i biuletyny E-News. Journal of the Audio Engineering Society znajduje się na liście czasopism indeksowanych przez Instytut Thomsona i na liście czasopism punktowanych MNiSzW (aktualnie 27 punktów). Więcej informacji na temat AES można znaleźć na stronie internetowej www.aes.org.

Polska Sekcja AES została założona 18 czerwca 1991 roku, a pierwszą przewodniczącą była prof. Marianna Sankiewicz z Katedry Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych) Politechniki Gdańskiej. Zgodnie ze statutem, PS AES została powołana w celu rozwijania inżynierii dźwięku, popularyzowania inżynierii dźwięku jako dziedziny naukowej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla nauki, kultury, społeczeństwa, gospodarki narodowej i ochrony środowiska oraz w celu nawiązania łączności naukowej z osobami pracującymi twórczo w dziedzinie inżynierii dźwięku i dziedzinach pokrewnych. Realizacja w/w celów odbywa się przez organizowanie konferencji (sympozjów), zebrań, kursów naukowych, wystaw, popieranie badań naukowych oraz działalności osób pracujących twórczo w zakresie inżynierii dźwięku, prowadzenie działalności popularyzatorskiej, współpracę z ośrodkami i instytucjami zainteresowanymi wykorzystaniem wiedzy i osiągnięć naukowych w dziedzinie inżynierii dźwięku, wydawanie publikacji konferencyjnych oraz utrzymywanie stałej łączności i współpracy z ośrodkami i instytucjami zainteresowanymi wykorzystaniem wiedzy i osiągnięć naukowych w dziedzinie inżynierii dźwięku. PS AES utrzymuje stałe kontakty oraz współpracuje z Polskim Towarzystwem Akustycznym, jest afiliowana przy Komitecie Akustyki PAN, utrzymuje łączność z władzami AES, a w szczególności w zakresie organizowania, uczestniczenia w konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych, a także wydawania publikacji konferencyjnych.

Po ponad 30 latach aktywnej działalności PS AES liczy ponad 200 członków (łącznie z sześcioma sekcjami studenckimi: wrocławską, gdańską, krakowską, poznańską, warszawską i cieszyńską) i tworzy krajowe forum specjalistów zajmujących się profesjonalnie dźwiękiem. PS AES inicjuje i patronuje różnym przedsięwzięciom naukowym, jak np. organizowanym co dwa lata Sympozjom New Trends in Audio and Video oraz organizowanych naprzemiennie w okresach dwuletnich Międzynarodowym Sympozjom Reżyserii i Inżynierii Dźwięku (ISSET – International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering). 

Ostatnie, 18 Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku (International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering) odbyło się w dniach 27-29 czerwca 2021 roku w Krakowie. Najbliższe, 19 Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo (New Trends in Audio and Video) odbędzie się w dniach 13-15 października 2022 roku we Wrocławiu.