Konkurs

Konkurs nagrań audio i wideo NTAV

Formularz rejestracyjny dla uczestników konkursu nagrań NTAV2022

W zgłoszeniu na konkurs nagrań audio i wideo w miejsce abstraktu proszę krótko opisać nagranie, w miejsce słów kluczowych wpisać kategorię nagrania. Duże pliki mogą zostać przesłane za pomocą linka do wetransfer/ dropbox/ google drive lub innych aplikacji umożliwiających transfer plików. Link należy umieścić w polu abstract podczas zgłoszenia.

Kontakt: ntav2022@aes.org.pl

KATEGORIE KONKURSOWE

KATEGORIA I – NAGRANIE AKUSTYCZNE

1. Przedmiotem kategorii są nagrania instrumentów akustycznych, zespołów instrumentalnych oraz wokalistów dokonywane w warunkach pozastudyjnych, tj. w salach koncertowych, kościołach, teatrach, pawilonach i tym podobnych.

2. Nagranie powinno zostać zarejestrowane podczas jednej sesji. Nie dopuszcza się możliwości dogrywania materiału do pierwotnej sesji.

3. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania sygnałów liniowych ani gotowego materiału dźwiękowego: cały materiał dźwiękowy w pracy konkursowej powinien zostać zarejestrowany wyłącznie przy użyciu mikrofonów.

4. Dopuszcza się możliwość miksu oraz montażu, jak również ograniczonego użycia konwencjonalnych urządzeń i programów służących do przetwarzania sygnałów. Przez ograniczone użycie rozumie się takie, które nie wpływa w znaczący sposób na odbiór nagrania przez słuchacza.

5. Maksymalny czas trwania pracy konkursowej w tej kategorii wynosi 7 minut.

KATEGORIA II – NAGRANIE STUDYJNE

1. Przedmiotem kategorii jest nagranie dokonane w warunkach studyjnych.

2. Nagranie może zostać zarejestrowane podczas więcej niż jednej sesji. Dopuszcza się możliwość dogrywania materiału.

3. Dopuszcza się możliwość wykorzystania sygnałów liniowych, sekwencji MIDI, sampli, innego gotowego materiału dźwiękowego, miksu oraz montażu, jak również użycia wszelkich urządzeń i programów służących do przetwarzania sygnałów.

4. Maksymalny czas trwania pracy konkursowej w tej kategorii wynosi 5 minut.

KATEGORIA III – DŹWIĘK W FORMACH AUDIOWIZUALNYCH

1. Przedmiotem kategorii jest udźwiękowienie krótkiej (od 2 do 3 minut), dowolnej formy audiowizualnej, wybranej przez uczestnika.

2. W ramach udźwiękowienia dopuszcza się rejestrację i przekształcenia własnego materiału dźwiękowego, jak również wykorzystanie uprzednio zarejestrowanego materiału.

3. Dopuszcza się korzystanie z instrumentów wirtualnych, samplerów, generatorów oraz innego gotowego materiału dźwiękowego, miksu oraz montażu, jak również użycia wszelkich urządzeń i programów służących do przetwarzania sygnałów.

3. Preferowanymi formatami zgrania dźwiękowego są stereo oraz 5.1. Jeśli zgranie wykorzystuje inną ilość kanałów, nie może ona przekraczać formatu 5.1.

4. Finaliści tej kategorii są zobowiązani do wysłania Organizatorowi downmixu swojej pracy do formatu stereo (jeśli nie jest ona w nim wykonana) nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

KRYTERIA OCEN

KATEGORIA I • jakość miksu • zakres dynamiczny miksu • przestrzeń nagrania • elementy techniczne (SNR, montaż, obecność zakłóceń i zniekształceń itp.) • właściwy balans dźwięku bezpośredniego i odbić

KATEGORIA II • jakość miksu • zakres dynamiczny miksu • elementy techniczne (SNR, montaż, obecność zakłóceń i zniekształceń itp.) • kreatywne wykorzystanie przetwarzania sygnałów

KATEGORIA III • jakość miksu • zakres dynamiczny miksu • jakość przedstawionego materiału dźwiękowego • elementy techniczne (SNR, montaż, obecność zakłóceń i zniekształceń itp.) • kreatywne wykorzystanie przetwarzania sygnałów • współdziałanie narracji dźwiękowej z elementem wizualnym

REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NAGRAŃ NTAV

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Nagrań NTAV odbywa się w ramach konferencji NTAV2022 (zwanej dalej Konferencją). Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konferencji (zwany dalej Organizatorem).

2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach oraz trzech kategoriach, podanych poniżej.

3.1. W I etapie (zwanym dalej Eliminacjami) udział może wziąć każdy student lub doktorant polskiej uczelni wyższej lub osoba, której wiek w dniu prezentacji nie przekracza 33 lat.

3.2. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę w wybranej kategorii konkursowej.

4. Do II etapu (zwanego dalej Finałem) zostaną zakwalifikowane maksymalnie trzy prace w każdej kategorii konkursowej. Wyboru prac dokona profesjonalne jury, składające się z wybitnych osobowości i autorytetów w dziedzinach reżyserii oraz inżynierii dźwięku, na podstawie kryteriów podanych w załączniku nr 1. Skład jury zostanie podany do wiadomości publicznej po terminie zamknięcia przyjmowania zgłoszeń.

5. Zgłoszenia do eliminacji można przesyłać w terminie do 09 października 2022 r., godz. 23:59:59. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data nadejścia zgłoszenia.

6. Uczestnicy konkursu, którzy przejdą do Finału zostaną poinformowani o tym fakcie za pomocą e-maila, nie później, niż dwa dni przed dniem Finału.

7. Warunkiem uczestnictwa w Finale jest osobiste stawiennictwo podczas Konferencji. Nieusprawiedliwiona nieobecność finalisty na Konferencji jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konkursie, jak również zrzeczeniem się praw do wszelkich związanych z tym korzyści.

8. Przed publicznym odtworzeniem pracy konkursowej, uczestnik Finału jest zobowiązany do krótkiej (maksymalnie 3-minutowej) prezentacji, dotyczącej zgłoszonej pracy, jej szczegółów technicznych oraz okoliczności, w jakich powstała.

9. Z udziału w Eliminacjach wyłączone są nagrania, które zostały wyróżnione lub nagrodzone w międzynarodowych konkursach. Ponadto, niedozwolone jest zgłaszanie utworów z większych projektów (np. album, EP), jeśli w międzynarodowym konkursie został nagrodzony inny fragment tego samego projektu.

10. Konkurs odbędzie się w następujących kategoriach: Kategoria I – nagranie akustyczne Kategoria II – nagranie studyjne Kategoria III – dźwięk w formach audiowizualnych

11. Warunkiem zakwalifikowania pracy konkursowej jest nadesłanie plików sformatowanych w sposób podany przez Organizatora.

11.1 W kategoriach I i II pliki powinny zostać dostarczone w formacie PCM .wav stereo, 48 kHz, 24 bit.

11.2.1 W kategorii III pliki audio powinny być dostarczone w formacie PCM .wav mono, 48 kHz, 24 bit (w nazwie każdego pliku musi zostać zawarta informacja na temat kanału).

11.2.2 W kategorii III plik wideo powinien być dostarczony w formacie ISO MPEG 4 (.mp4), lub Quicktime (.mov). Dozwolone kodeki to MPEG-4 oraz H.264.

11.2.3 Wszystkie pliki nadsyłane przez Uczestników powinny być dostarczone w formie archiwum .zip. Przesłane pliki mogą być podpisane godłem, tzn. zanonimizowane. W takiej sytuacji godło należy również umieścić w karcie zgłoszeniowej (pkt. 11.2.4). Duże pliki mogą zostać przesłane za pomocą linka do  wetransfer/ dropbox/ google drive lub innych aplikacji umożliwiających transfer plików. Link należy umieścić w polu abstract podczas zgłoszenia.

11.2.4 Do plików powinna zostać dołączona wypełniona karta zgłoszeniowa wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (format pdf) oraz dokumentacja (format pdf, 3-6 stron, 300-1000 słów, maksimum 8 zdjęć).
Jako zgodę na przetwarzanie danych proszę użyć następującej formuły:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu Nagrań NTAV. Konkurs odbywa się w ramach konferencji NTAV2022 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

11.2.5. Karta zgłoszeniowa jest krótkim opisem zgłoszonej pracy, jej szczegółów technicznych oraz okoliczności, w jakich powstała.

12. Dla dwóch najlepszych niezakwalifikowanych do Finału prac, tj. dla prac, które zajmą czwarte i piąte miejsce w każdej z kategorii, przewiduje się profesjonalną ocenę sędziowską i przekazanie jej uczestnikom

13. Finałowe prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej konferencji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dla finalistów przewidziane są nagrody rzeczowe, udostępnione przez sponsorów Konkursu. Podziału nagród dokona Organizator, w oparciu o liczbę udostępnionych nagród, życzenia sponsorów oraz liczbę nagrodzonych prac. Finaliści mogą zrzec się nagród, ale nie przysługuje im za to ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

2. Decyzje jury są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie pisemnej.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.