Komunikat nr 6 Wysokość składek w roku 2009

Szanowni Członkowie PS AES,

W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację z Centrali AES o wysokości składek członkowskich w 2009 roku. Jak już uprzedzaliśmy, od 2006 roku sekcje naszego regionu muszą stopniowo zwiększać wysokość składki odprowadzanej do Centrali. W bieżącym roku Centrala pobrała od członka profesjonalnego 40 USD i od studenta 13 USD, natomiast wysokości składek wpłaconych do kasy PS AES wyniosły odpowiednio 180.- zł i 30.- zł. Należy przypomnieć, że różnica pomiędzy sumą składek zebranych w złotówkach i sumą składek wpłacanych do Centrali (po zamianie złotówek na euro) tworzy budżet PS AES, którym dysponuje Zarząd Sekcji. Ponieważ Zarząd pracuje społecznie, więc wspomniana różnica tworząca budżet jest niemal w całości przeznaczana na dofinansowanie wyjazdów studenckich na europejskie Konwencje AES, dofinansowanie międzynarodowych sympozjów NTAV i ISSET odbywających się w kraju pod auspicjami AES, zakupy materiałów pokonferencyjnych, itd.

Centrala AES ustaliła następujące wysokości składek dla naszego regionu na 2009 rok: Members/Associates – 45 USD, Recent Graduate – 30 USD i Students – 18 USD. Dla porównania, Amerykanie płacą składki w następującej wysokości: Members/Associates – 80 USD i Students – 30 USD. Biorąc pod uwagę znaczący wzrost kursu dolara i euro jaki nastąpił w ostatnim czasie, Zarząd PS AES ustalił następujące wysokości składek na 2009 rok:

  • 220.- zł od członka profesjonalnego i stowarzyszonego,
  • 140.- zł od tegorocznych absolwentów szkół wyższych,
  • 60.- zł od studentów.

Jak można zauważyć, Centrala wprowadziła nową stawkę dla ubiegłorocznych studentów, którzy w bieżącym roku uzyskali dyplomy. Ta nowa stawka dla tegorocznych absolwentów obowiązuje tylko rok, a w następnym roku, jeśli chcą być nadal członkami PS AES, to muszą płacić pełną (krocząco zwiększaną) stawkę. Kopię kserograficzną potwierdzenia wpłaty należy przesłać na adres PS AES podany w nagłówku komunikatu, w którym podany jest też numer konta PS AES. W związku z rozpoczynającą się akcją dokonywania wpłat mamy trzy ważne uwagi:

  • Jeśli wpłata składki członkowskiej na 2009 rok będzie dokonana przed 31 grudnia b. r., to obowiązują zgodnie z zaleceniem Centrali takie wysokości składek, jakie obowiązywały w 2008 roku, czyli 180.- zł od członka profesjonalnego lub stowarzyszonego i 30.- zł od studenta,
  • Tegoroczni absolwenci wpłacający składkę na 2009 rok w wysokości 140.- zł są zobowiązani do przesłania wraz z kopią kserograficzną potwierdzenia wpłaty również kopię kserograficzną dyplomu,
  • Uprasza się o niewpłacanie składek bezpośrednio w dolarach do centrali, gdyż nie będzie możliwe stworzenie budżetu PS AES. W krótkim czasie Zarząd utraci możliwość dofinansowania konferencji, wyjazdów studenckich, itd. Warto w tym miejscu poinformować, że w 2008 roku zostało dofinansowane sympozjum NTAV w Poznaniu i wyjazd ok. 80 studentów do Amsterdamu na 124 konwencję AES.

Przypominamy również, że w ramach wpłaconej składki w złotówkach członkowie PS AES będą otrzymywali elektroniczną wersję miesięcznika Journal of the Audio Engineering Society. Wersję papierową miesięcznika JAES otrzymają członkowie, którzy dodatkowo (niezależnie od składki) wpłacą 50 USD bezpośrednio do Centrali AES.

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia,
Zarząd PS AES

Ten wpis został opublikowany w kategorii Komunikaty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.