Komunikaty

Komunikat nr 20 Wysokość składek w roku 2013

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością chcemy zakomunikować, że wysokość składek członkowskich Polskiej Sekcji Audio Engineering Society za 2013 nie ulega zmianie w stosunku do ubiegłorocznych i wynoszą one:
– 250 PLN (opłata za członkostwo zwyczajne)
– 80 PLN (opłata za członkostwo studenckie)

Uprasza się o niewpłacanie składek w dolarach bezpośrednio do Centrali.

W ramach tej kwoty przysługuje dostęp do Journala AES on-line. Wersję papierową miesięcznika JAES otrzymają członkowie, którzy dodatkowo wpłacą 50 USD bezpośrednio do Centrali AES.

Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć Wszystkim Członkom Polskiej Sekcji życzenia Zdrowych i Pogodnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2013 Roku.

Zarząd PS AES

Komunikat nr 19 Opłaty za udział w 132 Konwencji AES

Szanowni Członkowie PS AES,

Zostaliśmy powiadomieni przez Centralę AES o wysokości obniżonych opłat za udział w 132 Konwencji AES w Budapeszcie w dniach 26-29 kwietnia 2012 roku. Zasady rejestracji w Konwencji są podobne do obowiązujących podczas 130 konwencji AES, natomiast wysokość opłat jest następująca:

 • członkowie zwyczajni: 29500 HUF / 100 EUR,
 • studenci: 9000 HUF / 30 EUR.

Powyższe opłaty obejmują pełny program, tj. udział w sesjach referatowych, warsztatach, wykładach oraz zwiedzanie towarzyszącej Konwencji wystawie.

Składki te obowiązują, jeżeli zostanie dokonana wcześniejsza rejestracja.

Rejestracji dokonać należy pod adresem:
https://secure.aes.org/events/132/visitors.cfm?discount=ee

Członkowie Life Members nie płacą za udział w Konwencji, ale powinni się zarejestrować pod adresem:
https://secure.aes.org/events/132/visitors.cfm
Po zakończeniu rejestracji wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem.

Opłaty będą przyjmowane na miejscu, przy odbiorze identyfikatorów w recepcji Konwencji w Budapeszcie.

Zarząd PS AES

Komunikat nr 18 Wysokość składek w roku 2012

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością chcemy zakomunikować, że wysokość składek członkowskich Polskiej Sekcji Audio Engineering Society za 2012 nie ulega zmianie w stosunku do ubiegłorocznych i wynoszą one:
– 250 PLN (opłata za członkostwo zwyczajne)
– 80 PLN (opłata za członkostwo studenckie)

Uprasza się o niewpłacanie składek w dolarach bezpośrednio do Centrali.

W ramach tej kwoty przysługuje dostęp do Journala AES on-line. Wersję papierową miesięcznika JAES otrzymają członkowie, którzy dodatkowo wpłacą 50 USD bezpośrednio do Centrali AES.

Chcemy też z przyjemnością zakomunikować, że Pani Profesor Bożena Kostek została redaktorem naczelnym Journala AES. Serdecznie gratulujemy i deklarujemy wsparcie.

Korzystając z okazji chcielibyśmy złożyć Wszystkim Członkom Polskiej Sekcji życzenia Zdrowych i Pogodnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego 2012 Roku.

Zarząd PS AES

Komunikat nr 17 Nowy Zarząd PS AES

Podczas Walnego Zgromadzenia członków PS AES, które odbyło się we Wrocławiu w dniu 20.05.2011 r. w czasie trwania 14 Międzynarodowego Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku (ISSET’2011), wybrano nowy Zarząd PS AES w składzie:

Przewodniczący PS AES: Maurycy J. Kin
Wiceprzewodniczący: Radosław Smoliński
Sekretarz: Przemysław Plaskota
Skarbnik: Stefan Brachmański

Członkowie Zarządu: Andrzej Dobrucki, Piotr Kleczkowski, Bożena Kostek, Zbigniew Kulka, Ewa Łukasik.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:
Andrzej Brzoska, Andrzej Mickiewicz i Piotr Jasielski,
oraz Sąd Koleżeński w składzie:
Tadeusz Fidecki, Nikodem Wołk-Łaniewski i Janusz Renowski.

Komunikat nr 16 Walne Zgromadzenie PS AES

Szanowni Członkowie PS AES,

Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Sekcji Audio Engineering Society (PS AES), które odbędzie się w dniu 20.05.2011 (piątek) o godz. 15.00, podczas XIV Międzynarodowego Sympozjum Reżyserii i Inżynierii Dźwięku ISSET’2011 (isset2011.pwr.wroc.pl). Na zebraniu zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności PS AES, sprawozdanie Skarbnika PS AES, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PS AES oraz zostaną przeprowadzone wybory nowych władz PS AES na okres następnych 2 lat.

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków PS AES.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od września 2009 do maja 2011 roku
 5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Udzielenie absolutorium ustępującym władzom PS AES
 10. Wybory nowych władz PS AES
 11. Dyskusja, wolne wnioski i przyjęcie uchwał
 12. Zamknięcie obrad.

Sekretarz PS AES dr inż. Tadeusz Fidecki

Komunikat nr 15 Opłaty za udział w 130 Konwencji AES

Szanowni Członkowie PS AES,

Zostaliśmy powiadomieni przez Centralę AES o wysokości obniżonych opłat za udział w 130 Konwencji AES w Londynie w dniach 13-16 maja 2011 roku. Zasady rejestracji w Konwencji są podobne do obowiązujących podczas 128 konwencji AES, ale wysokość opłat została podniesiona:

 • członkowie zwyczajni: 90 GBP (funtów szterlingów),
 • studenci: 25 GBP (funtów szterlingów).

W/w opłaty obejmują pełny program, tj.: udział w sesjach referatowych, warsztatach, wykładach oraz zwiedzanie towarzyszącej Konwencji wystawie.

Składki te obowiązują, jeżeli zostanie dokonana wcześniejsza rejestracja w okresie do 6 maja b.r. włącznie. Po tym terminie wysokość opłat wynosić będzie odpowiednio: 180 GBP i 50 GBP.

Rejestracji dokonać należy pod adresem:
https://secure.aes.org/events/130/visitors.cfm?discount=ee
Członkowie Life Members nie płacą za udział w Konwencji ale powinni się zarejestrować pod adresem:
https://secure.aes.org/events/130/visitors.cfm
Po zakończeniu rejestracji wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem.

Opłaty będą przyjmowane na miejscu, przy odbiorze identyfikatorów w recepcji Konwencji w Londynie od 13 maja, godzina 8.30.

Ze względu na pogarszającą się sytuację finansową Zarząd PS AES nie może w tej chwili poinformować, czy będzie mógł dofinansować wyjazdy studenckie, jak to miało miejsce w przypadku poprzednich europejskich konwencji AES.
Zarząd PS AES

Komunikat nr 14 Jubileuszowe wydanie Archives of Acoustics

Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy informację o jubileuszowym wydaniu kwartalnika Archives of Acoustics. Numer II/2011 Archives of Acoustics, zatytułowany: „Sound Engineering: Past and Present”, będzie poświęcony problematyce inżynierii dźwięku, a w szczególności dwóm jubileuszom: 20-lecia Polskiej Sekcji Audio Engineering Society oraz 90-leciu Nestorów Inżynierii Dźwięku i Akustyki, pp. prof. Marianny Sankiewicz i Gustawa Budzyńskiego.
Autorów zainteresowanych publikacją artykułów w tym jubileuszowym numerze Archives of Acoustics prosimy o kontakt z panią prof. Bożeną Kostek.

Równocześnie informujemy, że podczas najbliższego Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku we Wrocławiu (19-21 maja 2011 r.) odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiej Sekcji AES, podczas którego wyłonione zostaną nowe władze Zarządu PS AES. Zapraszamy członków AES do licznego udziału w tym posiedzeniu.

Z serdecznymi pozdrowieniami oraz życzeniami wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2011 Roku.
Zarząd PS AES

Komunikat nr 13 Wysokość składek w roku 2011

Koleżanki i Koledzy,

Otrzymaliśmy z Centrali dobrą wiadomość – składki członkowskie na 2011 rok nie zmieniają się, czyli ich wysokość pozostaje taka sama jak w 2010 roku. Przypominamy więc wysokości składek, jakie będą obowiązywały w 2011 roku:

 • 250 zł dla członka profesjonalnego i stowarzyszonego,
 •   80 zł dla studentów.

Uprasza się o niewpłacanie składek w dolarach bezpośrednio do Centrali.

Studenci, którzy w roku akademickim 2009/2010 uzyskali dyplomy i podjęli pracę zawodową mogą skorzystać z ulgi w 2011 roku i opłacić składkę w wysokości 160 zł.

Przypominamy również, że w ramach wpłaconej składki w złotówkach członkowie PS AES będą otrzymywali elektroniczną wersję miesięcznika Journal of the Audio Engineering Society. Wersję papierową miesięcznika można otrzymać po wpłaceniu dodatkowo 50 USD bezpośrednio do Centrali AES.
Zarząd PS AES

Komunikat nr 12 Zebranie członków Polskiej Sekcji AES

Uprzejmie informujemy, że zebranie członków Polskiej Sekcji AES odbędzie się w dniu 16 października (sobota) 2010 roku o godz. 9.00 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Wydział Elektryczny ZUT, ul. 26 Kwietnia 10), tj. w ostatnim dniu trwania XIII Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo.
W programie m. in. krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu PS AES w pierwszym roku obecnej kadencji.
Serdecznie zapraszamy członków PS AES oraz członków Polskich Sekcji Studenckich AES do wzięcia udziału w zebraniu.

Zarząd PS AES

List otwarty PS AES

Szanowni Państwo!
W lutym bieżącego roku Zarząd PS AES zwrócił się listownie do wybranych firm z branży audio z propozycją współpracy z PS AES. Głównym celem propozycji było nawiązanie kontaktów pomiędzy środowiskiem firm (ściślej mówiąc środowiskiem biznesowym) a środowiskiem akademickim i specjalistami spoza uczelni. Zgodnie z w/w listem (patrz załącznik) od firm oczekiwano przede wszystkim nawiązania kontaktów i wsparcia finansowego PS AES, jako tzw. krajowi członkowie wspierający, natomiast ze swojej strony PS AES zaoferowała wszechstronną formę współdziałania, m. in. z udziałem licznych grup studenckich i środowisk naukowych związanych z techniką audio. Oczekiwaliśmy też na postulaty środowiska biznesowego audio dotyczące współpracy z PS AES.

Z pewnym rozczarowaniem musimy stwierdzić, że nasza inicjatywa wzbudziła małe zainteresowanie środowiska biznesowego audio. Zwrócenie się do firm audio miało charakter sondażowy i w przypadku pozytywnego odzewu mieliśmy zamiar rozszerzyć naszą akcję. Jednak z uwagi na brak ze strony firm oczekiwanego, większego odzewu na propozycję sondażową, zdecydowaliśmy się przekazać nasz apel o współpracę całemu środowisku audio. Mamy nadzieję, że opublikowanie naszej inicjatywy na stronie PS AES zostanie zauważone w szerokim gronie polskiego biznesu audio oraz inicjatywa będzie podchwycona. Czekamy na propozycje.

Zarząd PS AES

Załącznik: